ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük, hogy felkereste Társaságunk, a ModulWood Zrt. (a „Társaság” vagy „Adatkezelő”) weboldalunkat, és érdeklődik termékeink iránt. Személyes adatai védelmének biztosítása fontos számunkra.

 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban („Adatvédelmi Tájékoztató”) elmagyarázzuk, hogyan, milyen célból és jogalap szerint gyűjtjük személyes adatait, mit teszünk személyes adataival, Önnek milyen jogai vannak személyes adatai kezelése kapcsán és milyen igényekkel léphet fel.

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a https://modulwood.hu weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba a társaságunka a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Ha Ön a személyes adatokat harmadik fél szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével bocsátja rendelkezésünkre (pl. egy közösségi oldalon keresztül), akkor az adatok kezelésére az adott szolgáltatás saját adatkezelési tájékoztatója és egyéb felhasználási feltételei is irányadók lehetnek. Ezzel kapcsolatban Társaságunk nem tartozik felelősséggel.

Ezúton felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a személyes adatának kezelése hozzájárulása alapján történik, úgy a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint bármikor jogosult visszavonni hozzájárulását.

 1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
 • Név: ModulWood Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1012 Budapest, Lovas út 1.
 • Levelezési cím: 1012 Budapest, Lovas út 1.
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: 01-10-142042
 • Adószám: 32085398-2-41
 • Képviselő: Katona András vezérigazgató
 • Email-cím: info@modulwood.hu

Az Adatkezelőként meghatározhatjuk a személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket, és azokat végrehajthatjuk vagy a végrehajtás érdekében adatfeldolgozót bízhatunk meg.

 1. ADATFELDOLGOZÓK

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk adatfeldolgozót vesz igénybe az adatkezeléshez. Az adatfeldolgozók nem hoznak önálló döntéseket, kizárólag a Társaságunkkal kötött írásbeli adatfeldolgozói szerződés és a kapott utasítások alapján jogosultak eljárni.

Az adatfeldolgozók a személyes adatokat Társaságunk nevében kezelik, így Társaságunk kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra vonatkozóan, hogy az adatvédelmi jogszabályok követelményeinek teljesítését biztosító technikai és szervezeti intézkedések náluk teljesülnek, ezáltal biztosítva az adatok biztonságát. Az adatkezelésnek a Társaságunknevében való elvégzését követően az adatfeldolgozó a Társaságunk választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.

Adatfeldolgozók:

Microsoft

Hosting szolgáltató:

Cloudways Ltd. (https://www.cloudways.com/), a következő szolgáltatást használva: DigitalOcean, LLC (https://www.digitalocean.com/)


 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

weboldal: https://modulwood.hu

 1. KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő az Ön hozzájárulása vagy más jogcím alapján rendelkezésére álló személyes adatok tekintetében az alábbi adatkezelési tevékenység végzésére jogosult. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérően nem kezelheti.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatok megfelelőségét nem ellenőrzi, azokért kizárólag az adatokat megadó személy felel. Az emailcím megadásával az érintett felelősséget vállal azért, hogy az email címhez tartozó fiókhoz kizárólagos hozzáférése van.

Amennyiben az érintett visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.

 1. honlapunk meglátogatásához kapcsolódó adatkezelés

Honlapunk meglátogatása esetén automatikusan az alábbi személyes adatokat rögzíti rendszerünk a Google Analytics adatfeldolgozó közreműködésével:

 • IP cím,
 • a látogatás időpontja,
 • időtartama,
 • a meglátogatott aloldalak listája,
 • az Ön által használt operációs rendszer,
 • böngésző típusa,
 • képernyő felbontása.

A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)

A Google Analytics működéséről részletes információ található az alábbi oldalon: https://developers.google.com/...

A jelen a. pontban foglalt személyes adatokon kívül személyes adatokat csak akkor kezelünk, hogyha ezeket az adatok Ön pl. regisztrációval, e-mail megküldésével, ajánlatkéréssel megadja a részünkre és ez esetekben is csak akkor, ha ez az Ön által adott hozzájárulás alapján vagy jogi rendelkezések alapján engedélyezett számunkra.

Önt sem törvény, sem szerződés nem kötelezi arra, hogy személyes adatait átadja nekünk. Előfordulhat azonban, hogy weboldalaink bizonyos funkciói a személyes adatok átadásától függnek. Ha ezekben az esetekben nem adja át a személyes adatait, akkor az oda vezethet, hogy a funkciók nem vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

 1. az előregisztrációhoz, időpontfoglaláshoz, illetve ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben a Honlapon keresztül Ön teljesíti az előregisztrációt, az alábbi adatok kezeléséhez járul hozzá:

 • e-mail cím
 • név
 • telefonszám
 • hogyan került kapcsolatba a ModulWooddal
 • megadott termékspecifikáció
 • az Ön ingatlanjának adatai (amennyiben megadásra kerül)
  1. e-mail cím megadása esetén

Amennyiben a Honlapon keresztül Ön megadja e-mail címét és részletesebb tájékoztatást kér vagy konkrét kérdést tesz fel a Kapcsolat fülön, az alábbi adatok kezeléséhez járul hozzá:

 • e-mail cím
 • telefon (amennyiben megadásra kerül)
 • név (amennyiben megadásra kerül)
 • üzenetként megjelölt szöveg, esetleges személyes adatok

Az e-mail cím megadása magában foglalja az adatkezelési tájékoztató elfogadását is.

 1. e-mail útján megküldött kapcsolatfelvételhez küldött információk

Amennyiben Ön Társaságunk bármely e-mail címére megkeresést küld, az alábbi adatok kezeléséhez járul hozzá:

 • e-mail cím
 • az e-mail szövegében megadott személyes adatok (különösen természetes személyazonosító adatok, elérhetőség)

Amennyiben Ön Társaságunk bármely e-mail címére megkeresést küld az az e-mailben megadott személyes adatok vonatkozásában hozzájárulásként értelmezendő, illetve magában foglalja a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadását is.

 1. Süti-tájékoztató

Társaságunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a Honlapra látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy „sütit”) helyez el. A weboldalon található sütik alkalmazásával kapcsolatos részletes tájékoztatást a cookie szabályzat elnevezésű dokumentumban található.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Amennyiben Ön hozzájárulását adta számunkra személyes adatainak a feldolgozásához, akkor ez képezte a feldolgozás jogalapját (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont).
Egy Önnel kötendő szerződés létrehozása vagy teljesítése érdekében a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja képezi a jogalapot.
Amennyiben az Ön személyes adatainak a feldolgozása jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges (pl. az adatok megőrzéséhez), akkor mi erre a GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja alapján vagyunk jogosultak.
Ezenkívül személyes adatokat dolgozunk fel jogos érdekeink, valamint harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése céljából a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja alapján. IT-rendszereink működőképességének megőrzése, a saját és idegen termékek és szolgáltatások (közvetlen) forgalmazása (amennyiben erre nem az Ön hozzájárulásával kerül sor) és az üzleti kapcsolatok jogilag szükséges dokumentálása ilyen jogos érdekek. Az érdekek mindenkor szükséges mérlegelése során kiváltképpen figyelembe vesszük a személyes adatok fajtáját, a feldolgozás célját, a feldolgozás körülményeit és az Ön személyes adatainak bizalmas kezelésére vonatkozó érdekeit.

 1. ADATKEZELÉSI CÉLJA

A Honlap látogatása során gyűjtött személyes adatokat (2. a. pont szerinti adatok) kizárólag arra használjuk fel, hogy a Honlapot az Ön számára a legkényelmesebb módon üzemeltessük, valamint, hogy informatikai rendszereinket megvédjük a támadásoktól és egyéb jogellenes tevékenységektől.

Ha Ön személyes adatokat ad meg nekünk (2.b-d. pont szerinti adatok), akkor ezeket az adatokat

 • az Ön által kért tájékoztatás vagy ajánlat elkészítésére és Önnel való közlésére (e-mailen és/vagy telefonon),
 • a kapcsolattartásra (akár e-mailen, akár telefonon), ügyfélkezelésre és szükség esetén az üzleti tranzakciók feldolgozására és elszámolására használjuk fel, az ehhez szükséges mértékben; illetve
 • további célokból (pl. személyre szabott tartalmak vagy reklám megjelenítése az Ön felhasználói viselkedése alapján) az Ön adatait, amennyiben Ön ehhez a Honlapon az adatok marketing célokra való hozzájárulását megadta (és azt nem vonta vissza)

Ezen túlmenően személyes adatokat akkor használunk fel, ha erre jogszabályi kötelezettségünk van (pl. tárolás a kereskedelmi és adójogi megőrzési kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, hatósági vagy bírósági végzés alapján történő közzététel céljából, pl. bűnüldöző hatóság felé).

 1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés valamennyi 2. b-d. pontja szerinti adat esetében az adatok érintett általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb azok elküldésétől számított 3 évig tart, ide nem értve az érintett nevét, valamint e-mail címét, amely határozatlan ideig kezelhető (amennyiben a hozzájárulást az érintett nem vonja vissza).

A 2. a. pont szerinti adatok a Honlap meglátogatását követő [*][DT2] napon belül kerülnek törlésre.

Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

 1. SOCIAL PLUG-INOK ALKALMAZÁSA

Weboldalunkon a whatsapp, a facebook és az instagram social Plug-in-ját, azaz bővítményikonját használjuk. Amikor ön meglátogatja weboldalunkat, akkor a bővítményikon deaktivált állapotban van, vagyis nem kerül sor adatok továbbítására ezen szolgáltatók üzemeltetője részére. Amennyiben Ön rákattint a weboldalunkon megjelenő Facebook-ikonra, automatikusan továbbításra kerül a ModulWood vonatkozó közösségi média felületére. Ennek során közvetlen kapcsolat létesül az adott szolgáltató szerverével.

Amennyiben Ön rendelkezi az adott szolgáltatónál felhasználói fiókkal, és a bővítményikon aktiválása pillanatában Ön be van jelentkezve a fiókjába, akkor a hálózat hozzá tudja rendelni a Mi weboldalunkon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához. Amennyiben ezt el szeretné kerülni, kérjük, hogy a bővítményikonok aktiválása előtt jelentkezzen ki a hálózatból.

Ha Ön aktivál egy social plug-int, a személyes adatok továbbításra kerülhetnek olyan, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok szolgáltatói számára, amelyek az Európai Unió ("EU") szempontjából nem garantálják a személyes adatok feldolgozásának "megfelelő szintű védelmét" az uniós előírásoknak megfelelően. Kérjük, vegye ezt figyelembe, mielőtt rákattint egy linkre vagy aktivál egy beépülő ikonra, és ezáltal az Ön adatainak továbbítását okozza.

 1. ADATKEZELÉS ELVEI

Az Adatkezelő törekszik annak biztosítására és megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett személyek személyes adatait

 • jogszerűen, tisztességesen és megfelelő jogalap szerint kezelje;
 • csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
 • pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
 • oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

Az érintettek minden esetben kötelesek az alkalmazandó jogszabályok tiszteletben tartásával az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani a vonatkozó személyes adatokat. Különösen a személyes adatok átadásához tájékozott beleegyezésüknek vagy más jogalapnak kell fennállnia (pl. elérhetőségek, hozzátartozók esetében). Ha az Adatkezelő tudomására jut, hogy egy érintett adatait az érintett hozzájárulása vagy más megfelelő jogalap nélkül adták át, az Adatkezelő haladéktalanul törölheti az adatokat, és az érintett jogosult a jelen Tájékoztatóban meghatározott jogok és jogorvoslati lehetőségek gyakorlására.

Az Adatkezelő nem felel a fenti kötelezettség és az érintett nyilatkozatának megszegéséből eredő károkért, veszteségekért vagy sérelmekért.

 1. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓAN
  1. A tájékoztatás kéréséhez való jog (hozzáférés joga)

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Ön bármikor, írásban tájékoztatást kérhet Tőlünk az alábbiakról:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli, illetve
 • amennyiben az Adatkezelő hozzáférést biztosított személyes adataihoz vagy azokat továbbította harmadik személy részére.

Amennyiben Ön a fenti kérdések valamelyikében tájékoztatást kér, úgy kötelesek vagyunk legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen keresztül írásban tájékoztatást nyújtani.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén az Adatkezelő 30 napon belül közli az érintettel, hogy a tájékoztatás megtagadására milyen okból került sor.

 1. Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát (pl. amikor megváltoztatja e-mail címét). A kérelmét legfeljebb 30 (harminc) napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül írásban értesítést küldünk.

 1. Törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, pl. ha hozzájárulását vissza kívánja vonni, vagy úgy ítéli meg, hogy valamely személyes adatának kezelése jogszabályba ütközik.

A törlési kérelmét abban az esetben utasíthatjuk el, ha jogszabályi kötelezettség alapján a személyes adatát tovább kell kezelnünk. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, legfeljebb 30 napon belül teljesítjük kérelmét, és erről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül írásban értesítést küldünk.

A személyes adatokat az alábbi esetben kell törölnie az Adatkezelőnek:

 • az adatkezelésre jogszabályban meghatározott határidő lejárt;
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely cél elérése érdekében azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • érintett visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen;
 • tiltakozik a jogos érdeken – mint adatkezelési jogalapon – alapuló adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett
 • az adatok kezelése jogellenes, jogszabályba ütköző módon történik,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó, az Európai Unió vagy Magyarország joga által előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,
 • azt bíróság vagy a hatóság elrendelte.
  1. Zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti személyes adatainak zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti pl. akkor, ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogellenes, azonban valamely okból szükséges (pl. Ön bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményez), hogy még ne kerüljön sor a személyes adat törlésére. Ebben az esetben a bíróság vagy a hatóság megkereséséig tovább tároljuk a zárolt személyes adatot, majd csak ezt követően töröljük.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha személyes adatát az Ön hozzájárulása nélkül, az adatkezelés eredeti céljától eltérő módon használnánk fel vagy továbbítanánk harmadik személynek.

 1. Adatkezelési korlátozásához való jog

Az érinett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az általunk feldolgozott adatokat megvédjük a manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől és az illetéktelen személyek hozzáférésétől. Biztonsági intézkedéseinket a technikai fejlődéssel összhangban folyamatosan fejlesztjük.

Emellett a kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával is védjük. Például csak azon személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.

 1. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezésekbe ütközik, úgy lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni és panaszt tenni. Emellett jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárását is kezdeményezni.

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Elérhetőségek:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax.: +36 (1) 391-1410

weboldal: <a href="http://www.naih.hu

" class="redactor-autoparser-object">www.naih.hu

 1. Bírósági eljárás kezdeményezése

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és illetékességét megtekintheti az alábbi oldalakon:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával.

A jelen Tájékoztatóval vagy adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció, valamint egyébként az érintettel való kapcsolat során az Adatkezelő kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célból felhasználhatja az érintettnek az Adatkezelő rendelkezésére álló elérhetőségeit.

Kelt: Budapest, 2024. április 8.

ModulWood Zrt. - mint Adatkezelő

képviseli: Katona András vezérigazgató

[DT1]Fejlesztőkkel pontosítandó.

[DT2]szerverlog törlés időszaka

Tervezd meg házadat pár lépésben a konfigurátorunkkal, dőlj hátra, a többit pedig bízd a MODULWOOD-ra.